NEWPOST FILZMOOS

OCHRANA ÚDAJŮ

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší.

Ochrana údajů má pro Neue Post ve Filzmoosu obzvláště vysokou prioritu.

Používání našich webových stránek je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využívat speciální služby našeho podniku prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud pro takové zpracování neexistuje právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Neue Post Filzmoos. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů. Společnost Neue Post Filzmoos jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Internetové přenosy dat však mohou být vždy předmětem bezpečnostních zranitelností, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Aparthotelu Neue Post Filzmoos vychází z pojmů použitých evropskou směrnicí a nařízením při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

(a) osobní údaje Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) subjekt údajů Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

(c) "zpracováním" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy.

(f) Pseudonymizace Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

(g) správcem nebo správcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

(i) příjemce Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už je třetí stranou, nebo ne. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

j) třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

k) Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Název a adresa správce Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je rodina Gollegger, Neue Post, Filzmoos, Hauptstr.11, A-5532 Filzmoos, 0043 6453 8302 www.neuepost.com info@neuepost.com.

Soubory cookie Webové stránky Neue Post Filzmoos používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají do počítačového systému. Četné internetové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. Díky tomu mohou navštívené internetové stránky a servery rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie. Díky používání souborů cookie může Neue Post Filzmoos poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné. Pomocí souborů cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve prospěch uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provede webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie. Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. analýza webových stránek Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE. Shromažďování vašich uživatelských údajů službou Google Analytics můžete zabránit pouze na těchto webových stránkách kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek: Deaktivujte službu Google Analytics. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookie opt-out nastavit znovu. Další informace o předpisech Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete také na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html. Pro zlepšení uživatelského komfortu používá webová stránka Neue Post Filzmoos software Hotjar, službu poskytovanou společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (dále jen "Hotjar"). Pomocí aplikace Hotjar může společnost Neue Post Filzmoos mimo jiné měřit a vyhodnocovat chování uživatelů (pohyby myší, kliknutí, výška rolování atd.) na svých webových stránkách. To umožňuje společnosti Neue Post Filzmoos vyvodit závěry o zkušenostech uživatelů s používáním webových stránek. Za tímto účelem Hotjar nastavuje soubory cookie na koncové zařízení uživatele a může ukládat údaje o uživateli, jako jsou informace o prohlížeči, operačním systému, době strávené na stránce, IP adrese (v anonymizované podobě) atd. Za tímto účelem se také zaznamenává konkrétní zkušenost uživatele. K tomuto účelu se také používá specifický sledovací kód. Shromážděná data jsou přenášena na server Hotjar v Irsku a tam jsou uložena. Více informací o zpracování dat službou Hotjar najdete zde:https://www.hotjar.com/privacy. Pokud chcete službu Hotjar zablokovat, je to možné kdykoli a zdarma pomocí hlavičky Do-NotTrack, kterou najdete zde:http://overheat.de/opt-out.htmlSie můžete také deaktivovat spouštění Java skriptu v prohlížeči nebo si nainstalovat nástroj, jako je blokátor skriptů "NoScript" (www.noscript.net).

5. shromažďování obecných údajů a informací Webové stránky Neue Post Filzmoos shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií. Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost Neue Post Filzmoos žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné (1) ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto Neue Post Filzmoos na jedné straně analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace a na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku mohli zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6. možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek Na základě zákonných ustanovení obsahují webové stránky společnosti Neue Post Filzmoos údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se uloží automaticky. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci, budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech stanovených evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným zákonodárcem v právních předpisech, které se na správce vztahují. Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskou směrnicí a nařízením Maker nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje se běžně zablokují nebo vymažou v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. práva subjektu údajůa) Právo na potvrzení Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.  

(b) Právo na přístup Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané Evropským parlamentem a Radou kdykoli bezplatně získat od správce informace o osobních údajích, které se jí týkají a které byly uloženy, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále přiznal subjektu údajů přístup k následujícím informacím: účely zpracování kategorie zpracovávaných osobních údajů příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, pokud je to možné plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo na vznesení námitky proti takovému zpracování existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu, pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů Dále má subjekt údajů právo na přístup k tomu, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

(c) Právo na opravu Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením na neprodlenou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

(d) Právo na výmaz (právo být zapomenut) Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením získat od správce neprodleně výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů a v rozsahu, v němž zpracování již není nezbytné: osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou nezbytné. Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž bylo založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) DS-GVO, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 DS-GVO. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl.8 odst.1 DS-GVO. Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Neue Post Filzmoos, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Neue Post Filzmoos nebo jiný zaměstnanec zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno. Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Neue Post Filzmoos a naše společnost je odpovědná podle čl. 17 odst. 1 DS-GVO, Neue Post Filzmoos provede přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení nahradil jiným správcům zpracování zveřejněných osobních údajů, aby informoval subjekt údajů, že požádal tyto jiné správce o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud není zpracování nezbytné. Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Neue Post Filzmoos nebo jiný zaměstnanec zajistí v jednotlivých případech nezbytné.

(e) Právo na omezení zpracování Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, získat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit. Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností Neue Post Filzmoos, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Omezení zpracování zajistí pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Neue Post Filzmoos nebo jiný zaměstnanec.

(f) Právo na přenositelnost údajů Každý subjekt údajů, který zpracovává osobní údaje, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Při výkonu práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR má subjekt údajů dále právo na přímé předání osobních údajů od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného společností Neue Post Filzmoos nebo na jiného zaměstnance.

g) Právo vznést námitku Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je prováděno na základě čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. V případě vznesení námitky nebude Neue Post Filzmoos osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Neue Post Filzmoos zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese u Neue Post Filzmoos námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí společnost Neue Post Filzmoos pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO), pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Neue Post Filzmoos nebo na jiného zaměstnance. Subjekt údajů má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES.

(h) Automatizované rozhodování na individuálním základě, včetně profilování Každý subjekt údajů, kterého se týká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů. Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, provede Neue Post Filzmoos vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo na zapojení subjektu údajů ze strany správce, na vyjádření jeho názoru a napadení rozhodnutí. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

9 Ochrana údajů u žádostí a v řízení o žádosti Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách. Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud s tímto výmazem nejsou v rozporu žádné jiné oprávněné zájmy správce. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

10. právní základ zpracování Čl. 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b DS-GVO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c DS-GVO. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO. Konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO, je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů bude subjekt údajů v jednotlivých případech informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

14. existence automatizovaného rozhodování Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

15 Příslušný orgán Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů Hohenstaufengasse 3 1010 Vídeň Rakousko dsb@dsb.gv.at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky rezervace

Podmínky rezervace podle rakouských hotelových předpisů‍
Informace o online řešení sporů

V souladu s čl. 14 odst. 1 ODR-VOT nabízí Komise EU možnost online řešení sporů na platformě, kterou provozuje (tzv. "platforma ODR"). Platforma ODR může sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb. Na tuto platformu se lze dostat prostřednictvím externího odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

‍Obrázky Copyright

TVB Filzmoos
Skiamade
Shutterstock
Reklamní agentura Algo

Kontaktujte nás

Nový příspěvek Filzmoos ‍
Rodina Golleggerových
Filzmooser Street 11
A-5532 Filzmoos ‍

Číslo UID: ATU 38548103